Privatumo pranešimas dėl pardavimų

 

Valdytojas

„Biocodex“

7, avenue Gallieni

94257 Gentilly Cedex

France

+33 1 41 24 30 30

DPO@biocodex.com

(toliau – „mes“ arba „Biocodex“)

 

Kontaktinis asmuo registracijos klausimais

Data Privacy Officer

7, avenue Gallieni

94257 Gentilly Cedex

France

+33 1 41 24 30 30

DPO@biocodex.com

 

Registro pavadinimas

Privatumo pranešimas dėl PARDAVIMO duomenų

 

Koks yra teisėtas asmens duomenų tvarkymo pagrindas?

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – „Biocodex“ veiklos vykdymo tikslo įgyvendinimas, pvz., teisėtas bendrovės interesas, pagrįstas ryšiais su klientu ar kitu ryšiu; arba sutarties vykdymas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

  • tvarkyti klientų kontaktinių asmenų lentelę;
  • turėti naujausius klientų reikalavimus ir kontaktinę informaciją pardavimo tikslais;
  • vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

 

Kokius duomenis tvarkome?

Tvarkome šiuos kliento arba kito duomenų subjekto asmens duomenis, susijusius su klientų registru:

  • duomenų subjekto pagrindinę informaciją, pvz., vardą, pavardę*, gimimo datą, kliento numerį*, vartotojo vardą ir (arba) kitą identifikatorių*, slaptažodį, lytį, gimtąją kalbą;
  • duomenų subjekto kontaktinę informaciją*, pvz., el. pašto adresą, telefono numerį, namų adresą;
  • informaciją apie bendrovę ir jos kontaktinius asmenis, pvz., verslo ID ir pavadinimus, kontaktinių asmenų kontaktinę informaciją, profesiją, pareigas bendrovėje, išsilavinimą ir specializaciją, mokslų baigimo metus, lytį ir amžių;
  • galimus tiesioginės rinkodaros draudimus ir sutikimus*;
  • dalyvavimo renginyje informaciją ir galimą informaciją dėl renginio, pvz., mitybos apribojimus;
  • informaciją dėl klientų poreikių ir sutarties, pvz., informaciją apie buvusias ir esamas sutartis bei užsakymus;
  • kitą informaciją, kuri galėjo būti surinkta duomenų subjekto sutikimo pagrindu.

Mūsų sutartinių santykių ir (arba) ryšių su klientais palaikymo išankstinė sąlyga yra žvaigždute pažymėtos informacijos pateikimas. Negalime tiekti gaminio ir (arba) suteikti paslaugos, jei neturime reikiamos informacijos.

 

Iš kur gauname informaciją?

Daugiausia duomenis gauname iš šių šaltinių: iš paties duomenų subjekto susitikimų, apsilankymų, renginių ir skambučių metu, gyventojų registro, valdžios institucijų, kontaktinės informacijos paslaugų teikėjų ir kitų panašių patikimų šaltinių.

Privatumo pranešime apibūdintais tikslais asmens duomenys taip pat gali būti renkami ir atnaujinami iš viešai prieinamų šaltinių ir pagrįsti informacija, gauta iš valdžios institucijų ar kitų trečiųjų šalių, laikantis taikomų įstatymų ir reglamentų apribojimų. Tokio tipo duomenys atnaujinami kasmet arba naudojant automatizuotas priemones.

 

Kam atskleidžiame duomenis ir ar perduodame duomenis už ES arba EEE ribų?

„Biocodex“ turi verslo partnerių ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjų Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Asmens duomenis galime perduoti savo partneriams ES / EEE šalyse, tačiau ne už jų ribų.

 

Kaip apsaugome duomenis ir kaip ilgai juos saugome?

Teisę naudotis sistema, kurioje yra asmens duomenys, turės tik tie mūsų darbuotojai, kurie dėl savo atliekamų užduočių turi teisę tvarkyti asmens duomenis. Kiekvienas vartotojas turi sistemai skirtą asmeninį vartotojo vardą ir slaptažodį. Informacija yra renkama į duomenų bazes, kurios yra apsaugotos užkardomis, slaptažodžiais ir kitomis techninėmis priemonėmis. Duomenų bazės ir jų atsarginės kopijos yra saugomos užrakintose patalpose, į jas gali patekt tik tam tikri iš anksto paskirti asmenys.

Asmens duomenis saugome tik tiek, kiek reikia, atsižvelgdami į tvarkymo tikslą.

Reguliariai vertiname poreikį saugoti duomenis, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais. Be to, imamės pagrįstų priemonių, kad užtikrintume, jog registre esantys duomenys nebūtų nesuderinami, pasenę arba netikslūs, atsižvelgiant į tvarkymo tikslą. Nedelsdami tokią informaciją ištaisome arba panaikiname.

 

Kokios jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės?

Kaip duomenų subjektas turite teisę peržiūrėti su jumis susijusius registre saugomus duomenis ir prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, jei jūsų prašymas turi teisinį pagrindą. Be to, turite teisę panaikinti arba pakeisti sutikimą.

Pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (taikomas nuo 2018-05-25), kaip duomenų subjektas turite teisę prieštarauti dėl tvarkymo arba prašyti apriboti tvarkymą ir pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri atsakinga už asmens duomenų tvarkymą.

Be to, dėl konkrečių asmeninių priežasčių turite teisę prieštarauti dėl profiliavimo ir kitų tvarkymo veiksmų, kai duomenų tvarkymas yra pagrįstas mūsų ryšiais su jumis kaip klientu. Pateikdami prašymą turėsite apibūdinti konkretų atvejį, kurio pagrindu prieštaraujate dėl tvarkymo. Galime atsisakyti tenkinti prieštaravimo prašymą tik turėdami teisinių pagrindų.

Kaip duomenų subjektas turite teisę bet kada nemokamai prieštarauti dėl tvarkymo, įskaitant profiliavimą, kol tai yra susiję su tiesiogine rinkodara.

 

Kas su jumis gali susisiekti?

Visas ryšys ir prašymai dėl šio privatumo pranešimo turi būti pateikiami raštu arba asmeniškai antrame (2) skyriuje nurodytam asmeniui.

 

Privatumo pranešimo pakeitimai

Atlikę šio privatumo pranešimo pataisymus, pataisytą pranešimą patalpinsime savo interneto svetainėje, nurodydami pataisymo datą. Jei pataisymai yra reikšmingi, apie tai taip pat galime pranešti kitomis priemonėmis, pvz., atsiųsdami el. laišką arba patalpindami biuletenį savo pagrindiniame puslapyje. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti mūsų interneto svetainėje ir atkreipti dėmesį į šio privatumo pranešimo pataisymus, kurie galėjo būti atlikti. Peržiūrėkite šiuos privatumo apsaugos principus, kad būtumėte tikri, jog žinote apie atliktus pataisymus.