Privatumo pranešimas dėl farmakologinio budrumo  

 

Valdytojas

„Biocodex“

7, avenue Gallieni

94257 Gentilly Cedex

France

+33 1 41 24 30 30

DPO@biocodex.com

(toliau – „mes“ arba „Biocodex“)

 

Kontaktinis asmuo registracijos klausimais

Data Privacy Officer

7, avenue Gallieni

94257 Gentilly Cedex

France

+33 1 41 24 30 30

DPO@biocodex.com

 

Registro pavadinimas

FARMAKOLOGINIO BUDRUMO DUOMENŲ REGISTRAS

 

Koks yra teisėtas asmens duomenų tvarkymo pagrindas?

Vaistai ir rimti su medicininiais įtaisais susiję saugos įvykiai

Su vaistais susijusių asmens duomenų tvarkymo pagrindas – „Biocodex“ teikiamos farmakologinio budrumo paslaugos, kurios apima sutarčių ir teisinių reikalavimų vykdymą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

 • vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
 • vykdyti teisinius reikalavimus rinkti asmens duomenis farmakologinio budrumo atveju.

 

Maisto papildai ir nerimti su medicininiais įtaisais susiję saugos įvykiai

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – „Biocodex“ veiklos vykdymo tikslo įgyvendinimas, pvz., teisėtas bendrovės interesas, pagrįstas ryšiais su klientu ar kitu ryšiu; arba sutarties vykdymas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

 • asmens sutikimas;
 • vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Kokius duomenis tvarkome?

Tvarkome šiuos kliento arba kito duomenų subjekto asmens duomenis, susijusius su klientų registru:

 • šių duomenų subjektų pagrindinę informaciją:
  • pranešusio asmens vardą, pavardę*, kontaktinę informaciją*, pareigas*;
  • paciento vardą, pavardę* / inicialus*, gimimo datą, lytį, informaciją apie sveikatą*, kontaktinę informaciją;
 • duomenų subjekto kontaktinę informaciją, pvz., el. pašto adresą, telefono numerį, gatvės adresą;
 • informaciją apie sveikatą, vartotus vaistus, pasireiškusį nepageidaujamą poveikį arba ypatingus atvejus, sveikatos istorijos informaciją, pvz., ligas, operacijas, anksčiau vartotus vaistus ir pan.;
 • taip pat galime rinkti kitą informaciją, pvz., informaciją apie incidento laiką ir vietą bei kitą aktualią su incidentu susijusią informaciją.

 

Mūsų sutartinių santykių ir (arba) ryšių su klientais palaikymo išankstinė sąlyga yra žvaigždute pažymėtos informacijos pateikimas. Negalime tiekti gaminio ir (arba) suteikti paslaugos, jei neturime reikiamos informacijos.

 

Iš kur gauname informaciją?

Visų pirma duomenis gauname iš šių šaltinių, pvz., savanoriškas ataskaitas iš sveikatos priežiūros specialistų, vartotojų, pacientų, valdžios institucijų, literatūros, klinikinių ir rinkos tyrimų.

Be to, galime gauti asmens duomenis bendrovės viduje iš mūsų skundų dėl gaminių komandos ir per mums atsiųstas medicininės informacijos užklausas.

Privatumo pranešime apibūdintais tikslais asmens duomenys taip pat gali būti renkami ir atnaujinami iš viešai prieinamų šaltinių ir pagrįsti informacija, gauta iš valdžios institucijų ar kitų trečiųjų šalių, laikantis taikomų įstatymų ir reglamentų apribojimų. Tokio tipo duomenys atnaujinami kasmet.

 

Kam atskleidžiame duomenis ir ar perduodame duomenis už ES arba EEE ribų?

Duomenis galima atskleisti susijusiems „Biocodex Pharmacovigilance“ darbuotojams, kuriems taikomi prieigos apribojimai, ir „Biocodex Pharmacovigilance“ paslaugų ES klientams, tačiau asmens duomenys yra užšifruoti, kaip susitarta specialioje paslaugų sutartyje / laikantis teisinių reikalavimų.

Duomenys atskleidžiami valdžios institucijoms laikantis teisinių reikalavimų arba gavus specialų prašymą.

 

Kaip apsaugome duomenis ir kaip ilgai juos saugome?

Farmakologinio budrumo duomenis saugome spausdintiniu ir elektroniniu formatais. Užtikriname, kad teisę naudotis sistema, kurioje yra asmens duomenys, turės tik tie mūsų darbuotojai, kurie dėl savo atliekamų užduočių turi teisę tvarkyti asmens duomenis. Kiekvienas vartotojas turi sistemai skirtą asmeninį vartotojo vardą ir slaptažodį. Informacija yra renkama į duomenų bazes, kurios yra apsaugotos užkardomis, slaptažodžiais ir kitomis techninėmis priemonėmis. Duomenų bazės ir jų atsarginės kopijos yra saugomos užrakintose patalpose, į jas gali patekt tik tam tikri iš anksto paskirti asmenys.

 

Vaistai ir rimti su medicininiais įtaisais susiję saugos įvykiai

Asmens duomenis saugome pagal teisinius reikalavimus: ES – 10 metų po vaisto rinkodaros leidimo visame pasaulyje galiojimo pabaigos.

Jei teikiame farmakologinio budrumo paslaugas RLT (rinkodaros leidimų turėtojams), informaciją saugome sutarties galiojimo trukmę. Pasibaigus bendradarbiavimui, visus asmens duomenis perduodame RLT partneriui, kaip nurodyta sutartyje.

 

Maisto papildai ir nerimti su medicininiais įtaisais susiję saugos įvykiai

Asmens duomenis saugome susijusios paslaugų sutarties galiojimo trukmę. Pasibaigus bendradarbiavimui, visus asmens duomenis perduodame partneriui, kaip nurodyta sutartyje.

 

Reguliariai vertiname poreikį saugoti duomenis, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais. Be to, imamės pagrįstų priemonių, kad užtikrintume, jog registre esantys duomenys nebūtų nesuderinami, pasenę arba netikslūs, atsižvelgiant į tvarkymo tikslą. Nedelsdami tokią informaciją ištaisome arba panaikiname.

 

Kokios jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės?

Kaip duomenų subjektas, turite teisę peržiūrėti su jumis susijusius registre saugomus duomenis ir prašyti juos ištaisyti, jei jūsų prašymas turi teisinį pagrindą.

Pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (taikomas nuo 2018-05-25), kaip duomenų subjektas turite teisę prieštarauti dėl tvarkymo arba prašyti apriboti tvarkymą ir pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri atsakinga už asmens duomenų tvarkymą.

Be to, dėl konkrečių asmeninių priežasčių turite teisę prieštarauti dėl tvarkymo veiksmų, kai duomenų tvarkymas yra pagrįstas mūsų ryšiais su jumis kaip klientu. Pateikdami prašymą turėsite apibūdinti konkretų atvejį, kurio pagrindu prieštaraujate dėl tvarkymo. Galime atsisakyti tenkinti prieštaravimo prašymą tik turėdami teisinių pagrindų.

Kaip duomenų subjektas turite teisę bet kada nemokamai prieštarauti dėl tvarkymo.

Kas su jumis gali susisiekti?

Visas ryšys ir prašymai dėl šio privatumo pranešimo turi būti pateikiami raštu arba asmeniškai antrame (2) skyriuje nurodytam asmeniui.

Privatumo pranešimo pakeitimai

Atlikę šio privatumo pranešimo pataisymus, pataisytą pranešimą patalpinsime savo interneto svetainėje, nurodydami pataisymo datą. Jei pataisymai yra reikšmingi, apie tai taip pat galime pranešti kitomis priemonėmis, pvz., atsiųsdami el. laišką arba patalpindami biuletenį savo pagrindiniame puslapyje. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti mūsų interneto svetainėje ir atkreipti dėmesį į šio privatumo pranešimo pataisymus, kurie galėjo būti atlikti. Kartais peržiūrėkite šiuos privatumo apsaugos principus, kad būtumėte tikri, jog žinote apie atliktus pataisymus.