Kandidatų į darbo vietas duomenų tvarkymo politika

 

Įdarbinimo politikos duomenų privatumo pranešimas

 

Valdytojas

„Biocodex“

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France

+33 (0)1 41 24 30 00

DPO@biocodex.com

(toliau – „mes“ arba „Biocodex“)

 

Kontaktinis asmuo registro klausimais 

Data Privacy Officer

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France

+33 (0)1 41 24 30 00

DPO@biocodex.com

 

registro pavadinimas

Įdarbinimo duomenų registras

 

Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas?

„Biocodex“ Oy ir jos pavaldžiosios bei dukterinės įmonės (toliau – „Biocodex“, „mes“ arba „mus“) supranta, kad jums svarbus jūsų privatumas. „Biocodex“ ir jos pavaldžiosios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis kaip duomenų valdytojai. Esame įsipareigoję gerbti jūsų privatumą ir saugoti jūsų asmens duomenis, t. y. bet kokią informaciją, kuri gali jus identifikuoti kaip asmenį. Šioje įdarbinimo politikoje (toliau – „Privatumo pranešimas“) aprašoma, kaip tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis, susijusius su „Biocodex“ įdarbinimo procesais.

 

Šis Privatumo pranešimas taikomas tik besikreipiančių dėl darbo, potencialių kandidatų asmens duomenims ir mūsų nuožiūra įdarbinimo programoms bei įvykiams. Jis netaikomas mūsų darbuotojų, rangovų arba klientų ar kitiems asmens duomenims, kuriuos „Biocodex“ renka kitais tikslais.

Šiame Privatumo pranešime „asmens duomenys“ reiškia informaciją, kuri identifikuoja darbo ieškančius asmenis ir potencialius kandidatus įsidarbinti pas mus, pateiktą tokiais kanalais, kaip profesionalios įdarbinimo įmonės arba tiesioginės paraiškos.

 

Tvarkysime jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi šiuo Privatumo pranešimu, nebent toks tvarkymas prieštarautų galiojančių įstatymų reikalavimams; tokiu atveju pirmenybė bus teikiama galiojančiai teisei.

Pateikdami mums savo asmens duomenis, jūs pripažįstate, kad:

 • perskaitėte ir supratote šį Privatumo pranešimą ir sutinkate su tuo, kaip bus tvarkomi asmens duomenys, kaip nurodyta šiame pranešime;
 • mes galime perduoti jūsų asmens duomenis tarp savo pavaldžiųjų ir dukterinių įmonių, taip pat per savo partnerius ES/EEE ir už jos ribų;
 • jums nereikia pateikti mums jokios prašomos informacijos, tačiau to nepadarius, tikriausiai negalėsite kreiptis dėl įdarbinimo;
 • visi jūsų pareiškimai geriausiomis jūsų žiniomis yra teisingi, o jūs sąmoningai nenuslėpėte jokios susijusios nepageidaujamo pobūdžio informacijos. Pateikę bet kokią netikslią informaciją galite prarasti galimybę įsidarbinti.

Šis Privatumo pranešimas nėra jokios darbo sutarties, siūlomos „Biocodex“ samdomiems kandidatams, dalis.

Mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis teisėtiems personalo reikalams, įskaitant:

 • potencialiems kandidatams į pareigas, taip pat būsimoms darbo vietoms, kurios gali atsirasti ateityje, nustatyti ir įvertinti;
 • įrašams apie įdarbinimą tvarkyti;
 • siekiant užtikrinti atitiktį teisiniams reikalavimams, įskaitant įvairovės ir įtraukimo reikalavimus bei praktiką;
 • siekiant atlikti teistumo patikrinimus, kaip leidžia galiojantys įstatymai;
 • siekiant ginti savo įstatymines teises tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus; arba
 • ypatingose situacijose, kai gali kilti grėsmė vieno ar kelių asmenų sveikatai ar saugai.

 

Be to, galime išanalizuoti jūsų asmens duomenis arba suvestinius / pseudonimizuotus duomenis, kad pagerintume įdarbinimo procesus.

 

Kokius duomenis tvarkome?

Asmens duomenų rūšys, kurių reikalaujame iš jūsų, ir jų tvarkymo būdai yra nustatomi pagal šalies, kurioje yra darbo vieta, reikalavimus. Jei kreiptumėtės į daugiau nei vieną vietą arba jūsų nurodyta darbo vieta būtų galima daugiau nei vienoje šalyje, asmens duomenų rūšys, kurių reikalaujame iš jūsų, ir jų tvarkymo būdai nustatomi pagal visų šalių, kuriose yra ši darbo vieta, reikalavimus.

Neskelbtini asmens duomenys yra asmens duomenų pogrupis, apimantis tautybę, sveikatą, narystę profesinėse sąjungose, religinius įsitikinimus, seksualinę orientaciją ir kitas įstatymų leidžiamas kategorijas. Mes nesiekiame gauti ir nerenkame tokių duomenų apie kandidatą.

Mes tvarkome šiuos su įdarbinimo duomenų registru susijusius asmens duomenis apie kandidatus:

 • pagrindinę duomenų subjekto informaciją, tokią kaip vardas, pavardė;
 • duomenų subjekto kontaktinę informaciją, tokią kaip el. pašto adresas, telefono numeris, namų adresas;
 • darbo ir išsilavinimo istoriją, pasiekimus, pateikiamus gyvenimo aprašymo forma;
 • kitą galimą informaciją, susijusią su pateikta paraiška.

 

 

Iš kur mes gauname informaciją?

Paprastai mes gauname asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų, kai kreipiatės į mus dėl darbo, pavyzdžiui, tai gali būti jūsų vardas, adresas, kontaktinė informacija, darbo ir išsilavinimo informacija bei pasiekimai.

Be to, galime rinkti asmens duomenis apie jus iš trečiųjų šalių, tokių kaip jus rekomenduojantys asmenys, „Biocodex“ darbuotojai, kurie vedė jūsų pokalbį, ir užimtumo patikrinimų atlikėjai, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Galiausiai, taip pat galime rinkti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis iš viešai prieinamų socialinės žiniasklaidos profilių, pvz., „Linkedin“.

 

Kam mes atskleidžiame duomenis ir ar perduodame duomenis už ES arba EEE ribų?

„Biocodex“ turi verslo partnerių ir trečiųjų šalių paslaugų partnerių Europos ekonominėje erdvėje (toliau – „EEE“). Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis tarp savo pavaldžiųjų ir dukterinių įmonių, taip pat per savo partnerius ES/EEE ir už jos ribų;

 

Kaip mes saugome duomenis ir kiek laiko juos saugome?

Mūsų darbuotojai, kurie dėl savo einamų pareigų turi teisę tvarkyti klientų duomenis, turi teisę naudotis sistema, kurioje yra asmens duomenų. Kiekvienas sistemos vartotojas turi asmeninį vartotojo vardą ir slaptažodį. Informacija kaupiama duomenų bazėse, kurios yra apsaugotos ugniasienėmis, slaptažodžiais ir kitomis techninėmis priemonėmis. Duomenų bazės ir jų atsarginės kopijos yra saugomos užrakintose patalpose, į jas gali patekt tik tam tikri iš anksto paskirti asmenys.

Asmens duomenis saugome tik tiek, kiek reikia, atsižvelgdami į tvarkymo tikslą. Galime saugoti jūsų asmens duomenis, kad galėtume svarstyti jūsų galimybes įsidarbinti ateityje.

 

Reguliariai vertiname duomenų saugojimo poreikį atsižvelgdami į galiojančius teisės aktus. Be to, imamės pagrįstų priemonių, kad užtikrintume, jog registre esantys duomenys nebūtų nesuderinami, pasenę arba netikslūs, atsižvelgiant į tvarkymo tikslą. Nedelsdami tokią informaciją ištaisome arba panaikiname.

 

Kokios yra jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės?

Kaip duomenų subjektas, jūs turite teisę patikrinti registre saugomus asmens duomenis apie save ir teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti duomenis, jei toks prašymas turi teisinį pagrindą. Be to, turite teisę panaikinti arba pakeisti sutikimą.

Pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (taikomas nuo 2018-05-25), kaip duomenų subjektas turite teisę prieštarauti dėl tvarkymo arba prašyti apriboti tvarkymą ir pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri atsakinga už asmens duomenų tvarkymą.

 

Kas gali su jumis susisiekti?

Visas užklausas ir prašymus, susijusius su šiuo Privatumo pranešimu, reikia pateikti raštu arba asmeniškai skyriuje „Kontaktinis asmuo su registru susijusiais klausimais“ nurodytam asmeniui.

 

Privatumo pranešimo pakeitimai

Jei atliksime šio pranešimo apie privatumą pakeitimų, pateiksime pakeistą pareiškimą savo svetainėje su nuoroda apie pakeitimo datą. Jei pataisymai yra reikšmingi, apie tai taip pat galime pranešti kitomis priemonėmis, pvz., atsiųsdami el. laišką arba patalpindami biuletenį savo pagrindiniame puslapyje. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti mūsų interneto svetainėje ir atkreipti dėmesį į šio privatumo pranešimo pataisymus, kurie galėjo būti atlikti. Peržiūrėkite šiuos privatumo apsaugos principus, kad būtumėte tikri, jog žinote apie atliktus pataisymus.